دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
مسلم آخوندی
مقطع تحصیلی : کارشناسی پیوسته
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
گرایش : نرم افزار
تلفن ثابت :
فکس :
تلفن همراه :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیک :
سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0