دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
نیلوفر آزادبخش كنف گورابی
مقطع تحصیلی : کارشناسی پیوسته
رشته تحصیلی : مهندسی برق
گرایش : الکترونیک
تلفن ثابت :
فکس :
تلفن همراه :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیک :
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است