دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
مرجان آخوندی سنجانی
مقطع تحصیلی : کارشناسی پیوسته
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گرایش :
تلفن ثابت :
فکس :
تلفن همراه :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیک :
سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0