دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
علی رضا ذکریا زاده
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : a.r.zakariazadeh@gmail.com, zakaria@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندان، ساختمان آموزش
آدرس محل کار (2) :
سابقه تدریس

 تدریس دروس بررسی سیستم‌های قدرت، طراحی پست‌های فشارقوی، مهندسی عایق‌ها و فشار قوی، کنترل توان راکتیو، قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت، روش تحقیق، سمینار، پروژه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، 1393-1390

 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته، دانشگاه علم و صنعت ایران، دیماه 1393

تدریس دروس مدار های الکتریکی 2، مهندسی عایق و فشارقوی، مبانی برق، آزمایشگاه مدار و اندازه گیری،بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته، دانشگاه علم و فناوری مازندران، 1393 تا کنون

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است