دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
علی رضا ذکریا زاده
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : a.r.zakariazadeh@gmail.com, zakaria@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندان، ساختمان آموزش
آدرس محل کار (2) :
فرصت های مطالعاتی

 دانشگاه سالرنو، ایتالیا، 3 ماه، 2013

دانشگاه جنوا، ایتالیا، 3ماه، 2014

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است