دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
محمدمهدی پورهاشم
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552027
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) : 01134552000
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : pourhashem@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
طرح های تحقیقاتی
  • Model-based methods and tools for Avionics and surveillance embeddeD systEmS (MADES), EU FP7 Project N 248864, Politecnico di Milano.
  • Semantic Transformations for Rail Transportation (ST4RT), Shift2Rail EU project, grant N. 730842, Politecnico di Milano.
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است