دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
نبی اله رمضانی
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552018
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : ramezani@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
اختراعات

1- طراحی شبکه های زمين در پستهای فشارقوی (بسته نرم افزاري GGGS 3.0  ) شرکت برق منطقه ای و شرکت مشاور(خريداران نرم افزار)-1381

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است