دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
سید رضا عبدالهی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک :
آدرس محل کار (1) :
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

دکتری مھندسی برق - الکترونیک، دانشگاه برونل لندن – انگلستان - 1391

کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه تهران - 1379

کارشناسی مھندسی برق-الکترونيک، دانشگاه صنعتی اصفھان  -1375

سابقه تدریس

  تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران- پردیس بھشھر – دانشکده مھندسی برق

تدریس در دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری

تدریس در دانشگاه ازاد ساری- دانشکده فنی و مھندسی گروه مھندسی کامپيوتر

تدریس در دانشگاه ازاد بھشھر دانشکده فنی و مھندسی گروه مھندسی برق و الکترونيک

 

دوره ها

سویچ ھای مخابراتی، شرکت مخابرات استان مازندران ١٣٨١

. شرکت سرویس و خدمات اریسکون، ١٣٨۴ ،GSM ایستگاھھای رادیویی موبایل و شبکه

Rohde & Schwarz Dec. 2009, UK– DVB شبکه و سيستم ھای پخش ویدیو دیجيتال نسلدوم 

Rohde & Schwarz , Nov. 2010, UK – LTE شبکه و سيستم ھای نسل چھارم موبایل

Anritsu, ASCOM Oct. 2010 , UK، شبکه و سيستم ھای نسل چھارم و بھينه سازی شبکه

. Rohde & Schwarz , Nov. 2010, UK . VSG و VSA سيستم ھای تست

روش های اندازه گیری توان فرستنده ها در سیستم های رادیویی و مخابراتی

Nov و Rohde & Schwarz

2011,London, UK, National Physics Lab( NPL)
 

اختراعات

S.R. Abdollahi, and S. E. Abdollahi , “Multi Channel Programmable Digital Control Oscillator (DCO) ”,
Reg. No.: 32273, I. R. of Iran, Jun. 2005.

سوابق اجرایی

دستيار تحقيقاتی مرکز شبکه مخابراتی بی سيم و فتونيکی، مرکز تحقيقات شبکه بی سيم مخابرات رادیویی دانشکده برق دانشگاه برونل

دستيار تحقيقاتی ازمایشگاه مدار و سيستم ھای مجتمع خيلی فشرده دانشکده برق دانشگاه تھران

 GMSK ھمکاری در انجام پروژه ھای : طراحی و شبيه سازی مدولاتور
UTS-DSP طراحی و شبيه سازی مدیریت حافظه پردازنده سيگنال دیجتال

داور کنفرانس ھا و مجله ھای بین الملی
دانشکده فنی امام محمد باقر ساری PLC راه اندازی ازمایشگاه کنترل صنعتی و برنامه ریزی

مسئول آزمایشگاه الکترونيک و ابزار دقيق شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) ١٣٨١
برگزاری سمينار ھای آموزشی: روش ھای اندازه گيری فشار و سطح در سيستم ھای کنترل مخازن
 شرکت صدرا
ICECS مقاله برگزیده در کنفرانس. 2003
طراحی و ساخت ربات مسير یاب در دانشگاه ازاد ساری و برنده جایزه مسابقات رباتيک بيسج دانشجویی
استان مازندران. ١٣٨٣
.١٣٧۵- دستيار اموزشی دانشگاه صنعتی اصفھان ١٣٧۴

E طراحی، شبيه سازی و ساخت سيستم ھمزمانسازی مودم 1

طرح های تحقیقاتی

سيستم ھای پردازشگرھای سيگنال اپتيکی و فتونيکی
سيستم ھای مخابرات نوری
شبکه انتقال سيگنال بی سيم و رادیو بر روی فيبر
سيستم و شبکه مخابراتی بی سيم و موبایل
مدار و سيستم ھای مخابراتی

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است