دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
نبی اله رمضانی
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552018
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : ramezani@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

کارشناسی: برق- قدرت از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی ارشد: برق- قدرت از دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتری: برق- قدرت از دانشگاه علم و صنعت ایران

سابقه تدریس

1- تدريس دروس ذیل در دانشگاه علم و صنعت ايران

-  دروس حفاظت پیشرفته  و  بررسی حالت های گذرا در سیستم های قدرت در مقطع کارشناسی ارشد     - مدار های الکتریکی 1و2        

       - بررسی سیستم های قدرت

2- تدريس درس رله و حفاظت در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3- تدريس درس رله و حفاظت، حفاظت پیشرفته و ... در دانشگاه آزاد اسلامی و علوم و تحقیقات

4- تدریس دروس حفاظت پیشرفته  و بررسی حالت های گذرا در سیستم های قدرت در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های غیر انتفاعی

بیوگرافی
اختراعات

1- طراحی شبکه های زمين در پستهای فشارقوی (بسته نرم افزاري GGGS 3.0  ) شرکت برق منطقه ای و شرکت مشاور(خريداران نرم افزار)-1381

سوابق اجرایی

1- مسئول آزمايشگاه رله وحفاظت- دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ايران - به مدت 10سال

2- مدیر گروه برق- پژوهشکده علوم وفناوری - 1/5 سال

3- مدیر گروه برق- دانشگاه علم و صنعت ايران (واحد بهشهر)- 4 سال

4- مدیر اداری و پشتیبانی- دانشگاه علم و صنعت ايران (واحد بهشهر)- 2سال

5-معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و فناوری مازندران- از سال 92 تاکنون

طرح های تحقیقاتی

1- جايابی بهينه پستهای فشار ضعيف- شرکت برق منطقه ای مازندران-1375
2- طراحی سيستم زمين پستهای کوچک- شرکت برق منطقه ای تهران-1377
3- ساخت رله های امپدانس بالا(همکار)- شرکت برق منطقه ای تهران-1378
4- بررسی اتصال زمين در شبکه نمونه توزيع- شرکت برق منطقه ای تهران-1379
5- مقايسه استانداردهای IEEE ,IEC برای طراحی سيستم زمين برای مشترکين برق- موسسه استاندارد ايران-1380
6- طراحی و ساخت نيمه صنعتی خطای رله امپدانس بالا- شرکت برق منطقه ای تهران-1381
7- بررسی زمين کردن سيستم و تاسيسات الکتريکی در معادن- وزارت صنايع -1382
8- طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز خطا- برق منطقه ای تهران-1383
9- بررسی و تحليل و راهکارهای کاهش اضافه ولتاژهای ناشی از کليدزنی در شبکه انتقال برق باختر(همکار)- برق منطقه ای باختر-1386
10- پخش بارشبکه های فشارضعيف چهارسيمه زمين شده به منظور تحليل و ارائه راهکارهای پيشگيرانه از بروز ولتاژ بيش از حد مجازسيم نول(همکار)- برق منطقه ای باختر-1387
11- طراحی سيستم يکپارچه زمين شبکه فشار ضعيف و مشترکين مسکونی(همکار)- وزارت نيرو-1387

12- محافظت تجهیزات و سیستم‎های الکتریکی و الکترونیکی حساس در برابر برخورد صاعقه- 1391- مجری

13-طراحی سیستم الکتریکال  -1392- مجری

 

مقالات

مقالات چاپ شده درمجلات:
1- لزوم نگاهی جديد به طراحی شبکه زمين در پستهای فشار قوی- مجله علمی تخصصی صنعت برق –آذر 1385
2- روشی جديد برای تعيين ضريب تقسيم جريان اتصال زمين در طراحی پستهای فشار قوی- نشريه بين المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران(مجله علمی و پژوهشی )-1386

3-A Complete Procedure to Determine Earth Fault Current Distribution and Split Factor for Grounding Grid Design of HV Substations-Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B: Engineering (ISI Journal)-Shiraz -2008

4- محاسبه ی خطا در خطوط فشار ضعیف زمین شده -مجله علمی تخصصی صنعت برق1390

5- Computation of the Split Factor of Earth Fault Currents with Considering the Proximity Effects-Submitted to Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B: Engineering (ISI Journal)-Shiraz - 2010

6- An Accurate Method to Calculate Transient Behavior of Grounding Systems Using Inverse Laplace Transform- JZUS-Transaction A- 2010

7-Placement of DGs in Distribution Network with Considering Protection Coordination Limits- MJEM-2015

8- Evaluation of the corona phenomenon and grounding system impact on the lightning waves propagation by using EMTP-RV, International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC), 2015.

9- تشخیص اشباع ترانسفورماتور جریان با استفاده از امپدانس لحظه ای شاخه مغناطیسی و روش FILT – مجله علمی-پژوهشی مدل سازی در مهندسی- 1395

10- The Influences of Soil Ionization in the Grounding System and Corona Phenomena on the Injection Lightning Current of 1000 kV UHV Transmission Line, International Academic Journal of Science and Engineering, Vol. 3, No. 9, 2016.

11. Back- flashover Investigation of HV Transmission Lines Using Transient Modeling of the Grounding Systems, Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, Vol. 12, No. 3, Sep. 2016.

12. ارزیابی و پیش¬بینی اثرات اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه بر روی شبکه¬های توزیع پیچیده با مدل¬سازی فرکانس بالا اجزای آن- مجله علمی-پژوهشی مدل سازی در مهندسی-1397

13. Current Transformers’ Saturation Detection and Compensation Based on Instantaneous Flux Density Calculations, Automatika ‒ Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, 2016.

14. Optimal Distributed Generation Planning in Radial Distribution Networks Considering Protection Coordination Limits, Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, 2018.

15. Effects of high frequency modeling & grounding system parameters on transient recovery voltage across vacuum circuit breakers for capacitor switching in wind power plants, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2019.

مقالات ارائه شده در کنفرانس های بين المللی:
1- روش نوين در جايابی و انتخاب ظرفيت بهينه پست های فشار ضعيف- کنفرانس بين المللی برق- ايران-1378
2- طراحی کامپيوتری شبکه زمين برای پستهای کوچک- کنفرانس بين المللی برق- ايران-1379
3- روش بهبود يافته الگوريتم بالاس در طراحی بهينه شبکه های توزيع- دومين کنفرانس بين المللی رياضی کاربردی- ايران- 1379
4- محاسبه شاخصهای کيفيت توان در بخشی از شبکه توزيع مازندران-کنفرانس بين المللی برق- ايران-1381
5- روشی نوين برای انتخاب مکان و اندازه بهينه خازن در شبکه های توزيع با بکارگيری منطق فازی- کنفرانس بين المللی برق- ايران-1383 
6- روشی جديد در محاسبه تسهيم جريان اتصال زمين در پست های فشار قوی برای تعيين دقيق پارامترهای طراحی سيستم زمين- کنفرانس بين المللی برق- ايران-1385

7-The Effect of of Load Frequency Controller on Load Pickup During Restoration- International Power and Energy Conference (PECon) – Malaysia-2006

8- A Novel Method to Determine Earth Fault Split Factor for Grounding Gride Design of HV Substation- International Conference on Power System Technology (PowerCon) –China -2006 

9- ارائه الگوريتم تطبيقی برای تنظيم خودکار رله خطای امپدانس بالا- کنفرانس مهندسی برق-1386

10- A New Approach to Calculate Frequency Dependent Impedance of Grounding Electrodes- International Conference MS'07- India-2007 
11- Design and Implementation of an Adaptive High Impedance Fault Relay - International Power Engineering Conference (IPEC) – Singapore-2007
12- An Electromagnetic Procedure for Calculation of Transient Behavior of Grounding Electrodes- International Conference MS'08- Spain-2008 
13- A New Approach to Compute Transient Behavior of Grounding Electrodes in Time-Domain- IEEE Power India Conference (PowerCon 2008)-New Delhi 

14- بررسی تطبيقی روش های محاسبه ضريب تقسيم جريان اتصال کوتاه در پست های فشار قوی- سومين کنفرانس حفاظت و کنترل-1387

15- روش ساده در محاسبه اتصال زمین در فیدرهای فشار ضعیف مکرر زمین شده- بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق-1389

16- بررسی مقایسه ای روش پیشنهادی در محاسبات خطا در فیدرهای فشار ضعیف مکرر زمین شده- بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق -1390

17- حفاظت وفقي در خطوط موازي با القاي متقابل به روش شيفت برداري- بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق -1391

18- بررسی رفتار دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد بخار نیروگاه نکاه در برابر حالت گذرای اتصال کوتاه-   پنجمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق-1391

19- جايابي بهينه برقگير در شبكه فشار متوسط و تاثير سيستم اتصال زمين در عملكرد مطلوب برقگيرها- بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق -1393

20- تشخيص اشباع ترانسفورماتور جريان با استفاده از روش اندوكتانس لحظه اي- بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق -1393

21- مکانیابی تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن دیدگاه های حفاظتی شبکه توزیع- ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران-1393

22- بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه در خطوط انتقال با سیستم زمین‎های متفاوت- دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی-1394

23- جبران اشباع ترانسفورماتورهای جریان با روش محاسبه پارامتر های هسته-کنفرانس مهندسی برق- شریف-1394

24- طراحی و مدلسازی سیستم زمین دکلهای خطوط انتقال در حالت گذرای ناشی از صاعقه به منظور بررسی امکان جرقه بازگشتی- کنفرانس مهندسی برق- شریف- 1394

25- آشکارسازی بهنگام OOS مبتنی بر تئوری درخت تصمیم- کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر- 1994

26- Transient modeling of transmission lines components with respect to corona phenomenon and grounding system to reduce the transient voltages caused by lightning impulse- 2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI) - IEEE 20015

27-برنامهریزی توسعه  شبکه فوق توزیع برق تهران با استفاده از الگوریتم PSO- بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق -1395

28- ارزیابی اضافه ولتاژهای القایی ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه در شبکه‎های پیچیده توزیع با در نظر گرفتن تاثیر هدایت الکتریکی زمین و مدل بار- بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران- شیراز-1395

29- بررسی ولتاژهای بازگشتی گذرا ناشی از کلیدزنی بانک خازنی در نیروگاه بادی متصل به شبکه قدرت با در نظر گرفتن مدل حالت گذرای سیستم زمین- بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران- شیراز-1395

30-Evaluation and accurate prediction of Lightning Induced over- voltages effects on complex power distribution networks-2nd International Conference on Research in Science and Technology- 2016- Istanbul-Turkey.

31- تجدید ساختار شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات در حضور تولیدات پراکنده با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات باینری، کنفرانس بین المللی چشم انداز 2020 و پیشرفت تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 1395.

32- بررسی و ارزیابی ولتاژ برگشتی گذرا در کلیدهای قدرت و کاهش آن با محدودکننده های جریان خطا، اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، 1395.

33- جایابی بهینه برقگیرها در شبکه های توزیع شهری با پیش بینی دقیق اثرات ناشی از اضافه ولتاژهای صاعقه، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق، 1395.

34- روشی دقیق برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوای کابلی) مبتنی بر شبکه یادگیری کوانتیزاسیون برداری، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق، 1395. 

35- تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور ولتاژ خازنی و تاثیر پارامترهای طراحی بر بهبود عملکرد آن، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق-1396

36- بررسی حالت گذرای اضافه ولتاژ ناشی از برخورد موج صاعقه به یک خط انتقال 400کیلو ولت منتهی به یک پست GIS، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر-1396

37-ارزیابی و بهبود افت و فروافتادگی ولتاژ ناشی از قطع منابع تولید پراکنده در اثر حفاظت ضد جزیره ای DG در شبکه توزیع، دوازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت- 1396

38- ارائه الگوریتم حفاظتی مبتنی بر PSO برای هماهنگی بهینه رله ها در ریز شبکه، دوازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت- 1396

39- بررسی ولتاژهای بازگشتی گذرای ناشی از کلیدزنی بانک خازنی در شبکه قدرت با حضور نیروگاه بادی، بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران-1396

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است