دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
عبدالبر ملاح
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری :
وب سایت :
پست الکترونیک :
آدرس محل کار (1) :
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

کارشناسی: مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران 1387

کارشناسی ارشد: مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 1389

دکتری: مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 1394

سابقه تدریس

موسسه غیرانتفاعی پویش قم (آزمایشگاه مدارهای منطقی)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (آزمایشگاه الکترونیک لیزر)

موسسه غیر انتفاعی هدف ساری (مدارهای مجتمع فرکانس بالا- فیزیک الکترونیک- فیزیک مدرن)

موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم قائم شهر (فیزیک الکترونیک- ادوات نیمه هادی 1- الکترونیک نوری)

دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر (فیزیک الکترونیک و مدرن- الکترونیک 1و2- تکنیک پالس- آز مدارالکتریکی- آزالکترونیک 1و2- آز پالس)

مقالات

1. A. M. Livani and H. Kaatuzian, “Design and Simulation of an Electrically-Pumped Schottky-Junction-Based Plasmonic Amplifier”, APPLIED OPTICS, Vol. 54, No. 9, pp. 2164-2173, March 2015.

http://dx.doi.org/10.1364/AO.54.002164

2. A. M. Livani and H. Kaatuzian, “Analysis and Simulation of Nonlinearity and Effects of Spontaneous Emission in Schottky-Junction-Based Plasmonic Amplifiers”, APPLIED OPTICS, Vol. 54, No. 19, pp. 6103-6110, July 2015.

http://dx.doi.org/10.1364/AO.54.006103

3. A. M. Livani and H. Kaatuzian, “Modulation-Frequency Analysis of an Electrically-Pumped Plasmonic Amplifier”, Plasmonics, Vol. 12, No. 1, pp. 27-32, February 2017.

https://doi.org/10.1007/s11468-016-0224-3

4. H. Shokri, H. Kaatuzian, A. Mallah “Electric field effects on multiple quantum wells slow light device”, Electrical Engineering (ICEE), 2011 19th Iranian Conference on , vol., no., pp.1, 17-19 May 2011.

5. A. Mallah, H. Kaatuzian, “Improving Bandwidth of Parallel-Fed Travelling Wave Photo Detectors”, Electrical Engineering (ICEE), 2012 20th Iranian Conference on , vol., No., pp.1, 15-17 May 2012.

DOI: 10.1109/IranianCEE.2012.6292366

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است