دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
محمدباقر نیکزاد
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : mnikzad@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : بهشهر- دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران

دکتری فیزیولوژی ورزشی- گرایش قلب و عروق و تنفس از دانشگاه مازندران

سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0