دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
محمد عرب فیروزجایی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : m_firoozjaee@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم وفناوری مازندران- دانشکده علوم ریاضی
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران (1382-1386)

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران (1386-1388)

دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی (1390-1394)

سابقه تدریس

دانشگاه مازندران (1388-1391)

دانشگاه صنعت نفت محمود آباد (1390-1391)

دانشگاه شهید بهشتی تهران (1391-1395)

وضعیت استخدام

عضو هیات علمی

سوابق اجرایی

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم وفناوری مازندران (از آبان 1395)

جوایز / نشان های علمی

فارغ التحصیل با رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد گرايش ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران سال 1388

طرح های تحقیقاتی

انجام طرح پژوهشی (گذراندن خدمت سربازی برای نخبگان) با عنوان حل معادلات الکترومغناطیسی ماکسول با استفاده از روش آنالیز هموتوپی برای دانشگاه مالک اشتر تهران (89-90). 

همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل برای انجام طرح پژوهشی با عنوان روش موجک برای حل معادلات دیفرانسیل کسری(88-90). 

مقالات

 

          4- A Numerical Approach to Fokker-Planck Equation with Space- and Time–Fractional and Non Fractional Derivatives, (MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry), 2015.

5- The Homotopy Analysis Method for Solving Higher Dimensional Initial Boundary Value Problems of Variable Coefficients, (Journal of Numerical Methods for Partial Differential Equations), 2009.

6- Application of Legendre wavelets for solving fractional differential Equations, (Journal of Computers and Mathematics with Applications) , 2011.

7- A constructive proof for farkas lemma with Trapezoidal fuzzy numbers,  (International Journal of Mathematics and Computation), 2010.

8- Application of Homotopy Analysis Method for Water Transport In Unsaturated Porous Media, (Studies in Nonlinear Sciences), 2011.

9- Nonlinear Klein-Gordon equation with a quadratic nonlinear term by means of the homotopy analysis method. (Iranian Journal of Optimization), 2009.

10-  Homotopy analysis method: a tool for solving a Stefan problem. ( Journal of Advanced Research in Scientific Computing), 2010.

11- Multistage homotopy analysis method for solving non-linear riccati differential equations, (International Journal of Research and Revies in Applied Sciences ), 2010.

12- Multistage Homotopy Analysis Method for Solving Nonlinear Integral Equations, (Applications and Applied Mathematics: An International Journal) (AAM). 2010.

13- Numerical solution of multi-order fractional differential equations using Legendre wavelets, (Communications in Fractional Calculus), 2011.

14- Numerical solution for Maxwell's equation in meta materials by Homotopy Analysis Method, (The Journal of  Mathematics and Computer Science), 2011.

15- Legendre Wavelets for Solving Fractional Differential Equations, (Journal of Applied Mathematics), 2011.

16- Application of Homotopy Analysis Method for Nonlinear Sturm-Liouville Problems, (Journal of Advanced Research in Differential Equations), 2009.

17- Homotopy analysis method for solving KdV equations, (Journal of Surveys in Mathematics and its Application), 2009.  

 

سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0