دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
محمد عرب فیروزجایی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : m_firoozjaee@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم وفناوری مازندران- دانشکده علوم ریاضی
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران (1382-1386)

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران (1386-1388)

دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی (1390-1394)

سابقه تدریس

دانشگاه مازندران (1388-1391)

دانشگاه صنعت نفت محمود آباد (1390-1391)

دانشگاه شهید بهشتی تهران (1391-1395)

وضعیت استخدام

عضو هیات علمی

سوابق اجرایی

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم وفناوری مازندران (از آبان 1395)

جوایز / نشان های علمی

فارغ التحصیل با رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد گرايش ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران سال 1388

طرح های تحقیقاتی

انجام طرح پژوهشی (گذراندن خدمت سربازی برای نخبگان) با عنوان حل معادلات الکترومغناطیسی ماکسول با استفاده از روش آنالیز هموتوپی برای دانشگاه مالک اشتر تهران (89-90). 

همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل برای انجام طرح پژوهشی با عنوان روش موجک برای حل معادلات دیفرانسیل کسری(88-90). 

مقالات

1. S. Sheikhi, M. Matinfar, M. A. FiroozjaeeNumerical Solution of Variable-Order Differential Equations via the Ritz-Approximation Method by Shifted Legendre Polynomials, International Journal of Applied and Computational Mathematics 7 (1),2021, 1-11.

2. H Jafari, M. A. Firoozjaee, SJ Johnston, An effective approach to solve a system fractional differential equations,Alexandria Engineering Journal 59 (5), 2020, 3213-3219.

3. Mohammad Arab FiroozjaeeRitz Method and Genocchi Polynomials for Solution of Fractional Partial Differential Equations, Progress in Fractional Differentiation and Applications, Impress.

4. Mohammad Arab FiroozjaeeRitz approximation for the fractional optimal control problems, Caspian Journal of Mathematical Sciences (CJMS), Impress.
5. M. A. Firoozjaee, 
  •  
  • S. A. Yousefi, A numerical approach for fractional partial differential equations by using Ritz approximation, Applied Mathematics and Computation, Volume 338, 1 December 2018, Pages 711-721.
6. M. A. Firoozjaee, S. A. Yousefi, H. Jafari,  A Numerical Approach to Fokker-Planck Equation with Space- and Time–Fractional and Non Fractional Derivatives, (MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry), 2015.
7.M. N. Khorshidi, S. A. Yousefi, M. A. Firoozjaee, Determination of an unknown source term for an inverse source problem of the time-fractional equation, Asian-European Journal of Mathematics 10 (02), 1750031v(2016).
8.  M. A. Firoozjaee,  S. A. Yousefi, H. Jafari. Baleanu, On a numerical approach to solve multi order fractional differential equations with initial/boundary conditions, (Journal of Computational and Nonlinear Dynamics), 2015.
9. A constructive proof for farkas lemma with Trapezoidal fuzzy numbers,  (International Journal of Mathematics and Computation), 2010.
10. Application of Homotopy Analysis Method for Water Transport In Unsaturated Porous Media, (Studies in Nonlinear Sciences), 2011.
11. Nonlinear Klein-Gordon equation with a quadratic nonlinear term by means of the homotopy analysis method. (Iranian Journal of Optimization), 2009.
10. Homotopy analysis method: a tool for solving a Stefan problem. ( Journal of Advanced Research in Scientific Computing), 2010.
12. Multistage homotopy analysis method for solving non-linear riccati differential equations, (International Journal of Research and Revies in Applied Sciences ), 2010.
13. Multistage Homotopy Analysis Method for Solving Nonlinear Integral Equations, (Applications and Applied Mathematics: An International Journal) (AAM). 2010.
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است