دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
سینا مجیدیان
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : sina.majidian@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

دکتری مهندسی ژئوتکنيک- دانشگاه تربیت مدرس (نمره رساله: 20)

کارشناسي ارشد ژئوتکنيک- دانشگاه تربيت مدرس

کارشناسي مهندسی عمران- دانشگاه صنعتي نوشيرواني

 

سابقه تدریس

 تدریس مکانیک خاک پيشرفته مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنيک- دانشگاه تربیت مدرس (1394-1395)

تدريس درس ديناميک خاک مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ‌و دکتری مهندسی ژئوتکنيک- دانشگاه تربیت مدرس (1395-1394)تدريس درس ديناميک خاک مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله- دانشگاه تربیت مدرس (1395-1394)

سمينار کارشناسي ارشد با موضوع بررسي ظرفيت باربري بستر ساخته شده با ژئوفوم- دانشگاه تربيت مدرس (1395)

سمينار کارشناسي ارشد با موضوع بررسي رفتار لرزه­اي سازه هاي ميخکوبي شده با استفاده از روش تحليل استاتيکي غيرخطي پوش دان در خاک­ها با رفتار نرم­شونده کرنشي- دانشگاه تربيت مدرس (1395)

کارگاه آموزشي روش تحقيق دانشجویان کارشناسي ارشد دانشگاه تربیت مدرس- (1394)

تدریس درس دینامیک سازه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی سازه- دانشگاه غیرانتفائی آبا (1393-1390)

تدریس درس المان محدود مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی سازه- دانشگاه غیرانتفائی آبا (1390-1391)

دعوت های خاص
 1. برگزاری کارگاه آمادگی در برابر زلزله، 1397، مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار

2-برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد روش های عددی در طراحی گودبرداری ها- کنفرانس مهندسی ژئوتکنیک

3-برگزاری کارگاه آموزشی تجربیات مدیریتی و فنی تونل آرش- مبانی طراحی لرزه ای و نکات ارزنده طراحی لرزه ای تونل آرش- کنفرانس تونل، 1398

4.facing the challenges and the elaborations in the design and construction of a complex urban tunnel- Case Study4 of Arash-Esfandiar-Niayesh Tunnel, Invited lecture, UCPrauge, 2019

5.DESIGN AND CONSTRUCTION OF COMPLEX URBAN TUNNELS & DEEP EXCAVATIONS, Keynote paper, Challenges in Geotechnical Engineering, Zielona Gora, Poland, 2019.

بیوگرافی
وضعیت استخدام

پیمانی

اختراعات
 1. ثبت اختراع دستگاه شبیه سازي ترکيبي لرزه­اي ديوارهاي حائل با گواهي سازمان ثبت و تاييديه سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران

 

سوابق اجرایی
 • مسول طراحی پروژه تونل و زیرگذر آرش-اسفندیار-نیایش بطول 2400 متر
 • سرپرست گروه طراحي پروژه تونل سنگي حاجي آباد  بطول 1700 متر
 • طراحی گود مجتمع تنگستان به ارتفاع 18 متر به روش خرپا و میخکوبی (1396)
 • مشاور و طراح طرح ساخت پل زیرگذر خيابان شورا- شهرستان هچيرود (مشاور شهردار 1395)
 • انجام مطالعات تحلیل خطر لرزه ای هتل تایم شرینگ نمک آبرود (1395)
 • انجام مطالعات تحليل خطر لرزه اي مجتمع برلیان خزر- سلمان شهر (1395)
 • مطالعات ژئوتکنيک و مهندسي پي  مجتمع برلیان خزر - سلمان شهر (1395)
 • سرپرست گروه طراحي ايستگاه زيرزميني تعويض هواي تونل نيايش (1396)
 • سرپرست گروه طراحي زيرگذر جواديه شامل پل راه آهن، پل ماشين رو، ترانشه باز و دو رمپ (1394)
 • طراحي و محاسبه تونل حکيم شامل تونل هاي يک خطه و سه خطه و رمپ هاي مربوطه (93)
 • طراحی و محاسبه تونل نیایش و سازه های مربوط شامل تونل هاي يک خطه، دو خطه و سه خطه به روش NATM، مقاطع کندو پوش چندين تقاطع و انشعاب با دهانه بزرگ، ساختمان هاي کنترل و پست هاي برق(88-91)
 • طراحی و محاسبه تونل اميرکبير شامل تونل هاي يک خطه، دو خطه و دوقلو (91-92)
 • طراحي و محاسبات پي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد(91)
 • طراحي و محاسبات پي و شمع بيمارستان امام خميني مشهد(91)
 • طراحی و محاسبه زیرگذر چهار راه ولیعصر (90-91)
 • طراحی گود مجتمع تجاری ارغوان به عمق 28 متر (92)
 • طراحی سازه نگهبان گودبرداری پروژه مجتمع تجاری ارم شرکت مهستان
 • طراحي سازه نگهبان گودبرداری پروژه مجتمع تجاری اميرکبير تجريش
 • مطالعات مهندسي پي پروژه مقاومسازي پل مديريت
طرح های تحقیقاتی
 1. طرح پژوهشي خاتمه یافته-  ساخت دستگاه شبیه سازي لرزه اي انواع سازه های ديوارنگهبان خاک
 2. مطالعه طرح سازه ای سکوی عابر پیاده در تونل و زیرگذر استاد معین
مقالات

Published journal papers:

 1. Sina Majidian and Ali Komak Panah, Hybrid experimental and numerical methods for non-linear dynamic assessment of soil-nailed structures, International Journal of Non-Linear Mechanics, 2020, p.103476.
 2. Aliakbar Golshani, mehdi joneidi, sina majidian, Three-Dimensional modeling of a tunnel intersection and its effect on lining displacements and internal forces (Case study: Hakim tunnel –Tehran), Sharif journal of civil Engineering, 2018.
 3. Ali Komak panah and sina Majidian, Nonlinear 2DOF system for effcient seismic analysis of vertical soil-nailed walls, European Journal of Environmental and Civil Engineering, Talor & Francis, 2017.
 4. Golshani, Gharizadeh and Majidian, Analysis of cylindrical tunnels under combined primary near-fault seismic excitations and subsequent reverse fault rupture, Acta Geodynamica et Geomaterialia ,  2017.
 5. Ali Komak panah and sina Majidian, verification of a static nonlinear analysis method for estimation of soil-nailed retaining walls seismic deformation, Sharif journal of civil Engineering, 2017.
 6. Maziar Hoseini, Aliakbar Golshani and Sina Majidian, Numerical Modeling for Construction of Large Span Bifurcations of Niayesh  tunnel, Electerical journal of geotechnical engineering, 2014 bundle G.
 7. Ali Komakpanah and sina Majidian, 2D numerical modelling of soil-nailed structures for seismic improvement, geomechanics and engineering, Techno-press, 2013.

 

Published conference papers:

 1. Shahab Yasrobi, Sina Majidian, Ali Golshani, Design and construction of an intricate and anomalistic underground tunneling section, Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development, Springer, 2020; 369-374.
 2. Shahab Yasrebi, Sina Majidian and Aliakbar Golshani, Facing the challenges and the elaborations in the design and construction of a complex urban tunnel- Case Study of Arah-Esfandiar-Niayesh Tunnel, Invited lecture, UCPrauge, 2019.
 3. Sina Majidian, Shahab Yasrobi, Aliakbar Golshani, Under passing vital traffic facilities in construction of Arash-Esfandiar-Niayesh Tunnel project, 12th Iranian & 3rd Regional Tunneling Conference, 2017.
 4. Aliakbar Golshani, mehdi joneidi, sina majidian, 3D numerical modeling for construction of tunnels intersections- case study of Hakim tunnel, Japanese Geotechnical Society Special Publication 2(43), 1523-1527, 2016.
 5. Shahab Yasrebi, Sina Majidian and Sina Teimourzdegan, Effects of soil modelling on prediction of tunnelling performance constructed by SEM- case study of Niayesh Tunnel, TAC 2014.
 6. Aliakbar Golshani, Maziar Hoseini and Sina Majidian, Construction of underpassing a crowded junction with Shallow soil Depth (Case Study of Valiasr underpassing, Tehran), IS-SEOUL 2014.
 7. Shahab Yasrobi, Masoud Ghorbani and Sina Majidian, Geotechnical challegess of the Niayeh tunnel, ITC 2013.
 8. Emad Zolqadr, Maziar Pasdarpour and Sina Majidian, Numerical modeling of NATM urban tunnels and monitoring-Case study of Niayesh tunnel, THE 18th international conference on soil mechanics and geotechnical engineering September 2, 2013.
 9. Emad Zolqadr, Maziar Pasdarpour and Sina Majidian, "Design of Shallow NATM Urban Tunnels with Numerical Models and Monitoring - Case Study of Niayesh Tunnel", Proceedings of ITA-AITES world tunneling congress & WTC 2012 Bangkok (18-23 May 2012).
 10. Ali Komak panah and sina Majidian, Assessment of Soil-Nailed Excavations Seismic Failure under Cyclic Loading and Pseudo-static Forces, Proceedings of the Fifth International Conferences on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, San Diego, California, 2010.
 11. Ali Komak panah and sina Majidian, Estimation of natural periods of soil-nailed structures using assessment of structure response in numerical modeling, 5th national congress of civil Engineering, Mashhad, 2010.

 

کارگاه های شرکت کرده

کارگاه تخصصی شبیه سازی انفجار در سازه و تونل

شرکت در کارگاه تخصصی تونلسازی به روش NATM

شرکت در کارگاه تخصصی شکست هیدرولیکی در سنگ

کارگاه تخصصی روشنائی در تونل

کارگاه اصول ایمنی و HSE

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است