دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
آرش کامران پیرزمان
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552022
فکس : 01134554002
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی : 4851878195
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : akpirzaman@yahoo.com
آدرس محل کار (1) : مازندران- بهشهر- بلوار دانشگاه- کیلومتر 3جاده دریا- دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

دكتري مهندسي شيمي،گرايش فرايند هاي جداسازي، دانشگاه تربيت مدرس(91-86)

كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، گرايش كاتاليست وترموسينتيك، دانشگاه صنعتي شريف(83-81)

كارشناسي مهندسي شيمي، گرايش پتروشيمي دانشگاه صنعتي اصفهان (75-71)

سابقه تدریس
91-1 ریاضی مهندسی ترمودینامیک پیشرفته
91-2 ترمودینامیک ریاضیات مهندسی شیمی پیشرفته  کریستالیزاسیون
92-1 مقدمه ای بر مهندسی شیمی ترمودینامیک  پیشرفته
92-2 موازنه انرژی و مواد کریستالیزاسیون
93-1 ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 ترمودینامیک پیشرفته
93-2 ----

محاسبات عددی پیشرفته

 

دعوت های خاص
دوره ها
بیوگرافی
وضعیت استخدام

استادیار پایه 2 و هیئت علمی

فرصت های مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی
 1. مدیر تحصیلات تکمیلی از سال 92 تا 93/8/18

 2. مدیر اداری 92/10/6 تا 93/10/30

 3. مدیر گروه مهندسی شیمی92/9/5  تا 94 

 4.   معاون فرهنگی دانشجویی از   93/11/1  تا کنون

 

جوایز / نشان های علمی
طرح های تحقیقاتی
مقالات
 1. Experimental study of the polymerization kinetics of poly-butadiene with end of the hydroxyl (HTPB) with isophron diisocyanate,

 2. "Thermodynamic modeling of pressure–temperature phase diagrams of binary clathrate hydrates of methane, carbon dioxide or nitrogen+ tetrahydrofuran, 1, 4-dioxane or acetone"H. Pahlavanzadeh, A. Kamran-Pirzaman, A.H. Mohammadi"Fluid Phase Equilibria, 320(2012), 32-37

 3. "Thermodynamic modeling of the dissociation conditions of hydrogen sulfide clathrate hydrate in the presence of aqueous solution of inhibitor (alcohol, salt or ethylene glycol)", A. Mohammadi, M. Manteghian, A.H. Mohammadi, A. Kamran-Pirzaman, Chemical Engineering Research and Design 92 (11), 2283-2293  2014

 4. "Hydrate phase equilibria of furan, acetone, 1,4-dioxane, TBAC and TBAF", A. Kamran-Pirzaman, H. Pahlavanzadeh, A.H. Mohammadi, J.chem.thermodynamics 64(2013) 151-158.

 5. Thermodynamic Model for Prediction of Phase Equilibria of Clathrate Hydrates in the Presence of Water-Insoluble Organic Compounds", A.Kamran-Pirzaman,A.H. Mohammadi, H.Pahlavanzadeh, Chemical Engineering Communications, 202,(2015),806–814,

 6. Modeling viscosity of alcohols based on the CPA-EoS + ƒ-theory

 7. Chemical Modification of Magnetite with Polythiophene and Characterization of Formed Core–shell Nanocomposite

 8. Thermodynamic Modeling of Scale (Calcite, Barite, Anhydrite and Gypsum) Deposition from Brine

 9. Photocatalytic degradation of 2,4-dichlorophenol by Co-doped TiO2 (Co/TiO2) nanoparticles and Co/TiO2 containing mixed matrix membranes

 10. Adsorption of methylene blue by using novel chitosan-g-itaconic acid/bentonite nanocomposite-equilibrium and kinetic study

 11. Phase equilibria of clathrate hydrates in CO2 /CH4+(1-propanol/2-propanol)+water systems: Experimental measurements and thermodynamic modeling

 12. بررسی اثر پارامترهای مهم در تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست ناهمگن پتاسیم کربنات/آلومینا و روغن کلز

 13. Investigation of Natural Gas Production from Natural Gas Hydrate Reservoirs

 14. Construction and properties of epoxy nanocomposites tensile and flexural/nano-silica

 15. The MSA Eletrolyte Model and Applications of the GV-MSA Model

 16. Synthesis and Characterization of Modified Magnetite Nanoparticles with Polythiophene

 17. مطالعه تأثیر افزودن نانوذرات SiO2 بر خواص کششی و خمشی نانوکامپوزیت اپوکسی

 18. Effect of catalyst on biodiesel productionfrom waste cooking oil

 19. Bio diesel , Energy and reduce environmental pollutants

 20. Determination of optimum pH for removal of Pb2+ ions by Fe3O4 @polythiophene nanoparticles

 21. Removal of methylene blue from aqueous solution using chitosan-g-poly (itaconic acid)/bentonite hydrogel nanocomposite

 22. Chitosan-g-itaconic acid/bentonite hydrogel nanocomposite for removal dye

 23. Structural characterization of Co-TiO2 nanoparticles synthesized by sol-gel method

 24. Adsorption of methylene blue from aqueous solution by chitosan/bentonite hydrogel nanocomposite

 25. جداسازی مخلوط های گازی متان+اتان/دی اکسید کربن/نیتروژن ودی اکسید کربن+نیتروژن به کمک روش تشکیل هیدرات گازی

 26. Hydrate phase equilibria of furan, acetone, 1,4-dioxane, TBAC and TBAF

 27. استفاده از کاتالیست های هیدرو تالسیت در تولید بیو دیزل

 28. Thermodynamic modeling of pressure–temperature phase diagrams of binary clathrate hydrates of methane, carbon dioxide or nitrogen + tetrahydrofuran, 1,4-dioxane or acetone

  29.محاسبه ی دمای اشتعال محفظه ی بسته ی مخلوط های دوتایی با استفاده از روش لییا و به کارگیری مدل های ضرایب فعالیت مختلف

   

   

 

کارگاه های شرکت کرده
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است