دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
مسیب احمدی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری :
وب سایت :
پست الکترونیک :
آدرس محل کار (1) :
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

دکتری آمار ریاضی گرایش استنباط ۱۳۹۲ دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد آمار اجتماعی اقتصادی ۱۳۷۷ دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی آمار ۱۳۷۴ دانشگاه فردوسی مشهد

سابقه تدریس

۱۹ سال

از سال ۱۳۷۸ تاکنون در دانشگاههای علم و صنعت واحد بهشهر پیام نور بهشهر آزاد گرگان دانشگاه مازندران و دانشگاه دامغان.

و در حالحاضر دانشگاه علم و فنن آوری مازندان.

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۲ شهرستان بهشهر متاهل و دارای ۲ فرزند

وضعیت استخدام

رسمی قطعی

سوابق اجرایی

معاون آموزشی دانشکده ریاضی دانشگاه دامغان از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸.

معاون فرهنگی دانشگاه دامغان از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵.

معاون دانشجویی دانشگاه دامغان از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۷.

مقالات

الف- مقالات:

1 - مسیب احمدی و جعفر احمدی1381 (، اطلاع فیشر و آماره های مرتب. ششمین کنفرانس آمار ایران دانشگاه تربیت مدرس.

2 - مسيب احمدي و قاسم تارمست (1382)،   شناسايي فشارزاهاي شغلي پرستاران بيمارستانهاي دولتي استان مازندران با استفاده از تحليل عاملي.   اندیشه آماری  سال هشتم شماره 2.

3 - مسیب احمدی و جعفر احمدی ( 1383 )، اطلاع فیشر راهکارها و کاربردها. هفتمین کنفرانس آمار ایران دانشگاه علامه طباطبایی.

4 - محمد رضا ملکی، محمود موسی زاده، مسيب احمدی (1384)،   بررسی عوامل مرتبط با بهره وری در بيمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران از ديدگاه مديران سطوح مختلف بيمارستان . نشریه مدیریت سلامت جلد 8 شماره 21 .

 

5 - مسیب احمدی و جعفر احمدی (1389)،  تاثیر وزن در میزان اطلاع. هشتمین کنفرانس آمار ایران دانشگاه شیراز.

6 - بهناز عاجلو، محمود قریانی و مسیب احمدی  ( 1389)،  بررسی رایطه بین سبکهای مدیریت تعارض و میزان استرس شغلی کارکنان دانشگاه آزاد ورامین. فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تربيتي  دوره 7 شماره 7.

7 - مسیب احمدی و  غلامرضا محتشمی برزادران (1391)،  معیار پیتمن نزدیکی از منظرمتغیرهای وزنی یازدهمین کنفرانس آمار ایران دانشگاه علم و صنعت.

 

8 - Ajloo, D., Behmanesh. F., Mousavi-Khoshdel, M., Ahmadi, M. Ghasemian J.  (2004),

Calculation of metal-amino acid interation free energy in solution. 6th Iranian Biophysical Chemistry Seminar. Damghan.

 

9 - Ajloo, D. Behmanesh, F. Ahmadi, M. Moradi S.  (2005),

Prediction of electrochemical properties for anthraquinones by quantum chemical and principle component analysis methods. 8th Physical Chemistry Seminar, 2005, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

10 - Davood Ajloo, Hanieh Dayani, Ali Akbar Saboury, Ali Akbar Moosavi Movahedi, Aboulghasem Aghapour, Abbas Shokravi, Mosayeb Ahmadi, Karim Mahnam (2006), Structure-activity relationship study on the some of adenosine deaminase inhibitors. 7th Iranian Biophysical Chemistry Seminar Tabriz University.

 

11- Ajloo, D Saboury, A.A. Haghi-Asli, N. Ataie-Jafari G. Mossavi-Movahedi, A.A Ahmadi, M., Mahnam, M., Namaki S.  (2007),  Kinetic, thermodynamic and statistical studies on the inhibition of adenosine deaminase by aspirin and diclofenac. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry , 22 ,  395-406.

 

12 - Mosayeb Ahmadi and G. R. Mohtashami Borzadaran (2013),  On the nearness of records to population quantiles with respect to order statistics in the sense of Pitman closeness, Communications in Statistics-Theory and

Methods, DOI:10.1080/03610926.2012.704226.

 

13 - Mosayeb Ahmadi_and G. R. Mohtashami Borzadaran (2013) Kullback-Leibler information in view of an extended version of k-records. Communications for Statistical Applications and Methods, Vol. 20, No. 1, 1–13.

 

14 - Mosayeb Ahmadi, G. R.Mohtashami Borzadaran andM. Razmkhah, (2018). Pitman’s measure of closeness for weighted random variables. Communications in Statistics-Theory and Methods, Submitted.

15 - Mohtashami Borzadaran, G. R. , Ahmadi  Mosayeb and Charkhi Ali (2013),

Properties of reliability concepts under weighting for univariate distributions.

The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes, University of Sistan and Baluchestan.

16 - Mosayeb Ahmadi, M. Razmkhah and G. R.Mohtashami Borzadaran, (2015).

Families of Distributions Arising from Distributions of Ordered Data. Com-

munications for Statistical Applications and Methods, Vol. 22, No. 2, 105 - 120.

 

ب -  کتاب:

آمار و احتمال(1).

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است