دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
ملیحه دانش
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : m.danesh@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) :
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات
سابقه تدریس

دانشگاه علم و فناوری مازندران 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه علم و صنعت ایران (واحد بهشهر)

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و فناوری مازندران 

مدیر آموزش دانشگاه علم و فناوری مازندران 

کارشناس فناوری اطلاعات استانداری مازندران

پژوهشگر پژوهشگاه دانش های بنیادی

تحلیلگر سیستم در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

 

 

طرح های تحقیقاتی

بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در پایگاه داده توزیع شده بوسیله الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی انتخاب منابع گرید با تضمین کیفیت سرویس بوسیله الگوریتم ترکیبی ژنتیک و بهینه سازی گروهی ذرات

زمانبندی بلادرنگ کارها در محیط محاسبه کلاستر با استفاده از الگوریتم فازی ژنتیک

طراحی الگویی برای ترویج مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی

بهینه سازی پرس و جو مرزی در پایگاه داده توزیع شده بوسیله الگوریتم پوسته محدب

ارائه یک سیستم فازی برای ارزیابی امنیت در وب معنایی

استفاده از دانش ترکیبی الگوریتم های Firefly و PSO در خوشه بندی بهینه داده های چندبعدی

 

 

 

 

 

مقالات

JOURNAL PAPERS:

- “Effect of river flow on the quality of estuarine and coastal waters using machine learning models”, Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics , Vol. 12(1), 2018.

A novel hybrid knowledge of firefly and pso swarm intelligence algorithms for efficient data clustering". Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Vol. 33(6), pp. 3529-3538,

- "Application of extreme learning machine for short term output power forecasting of three grid-connected PV systems”, Journal of Cleaner Production, Vol. 167, pp. 395-405, 2017.

- “A comparison of the performance of some extreme learning machine empirical models for predicting daily horizontal diffuse solar radiation in a region of southern Iran”,  International Journal of Remote Sensing , Vol. 38 (23), 2017.

- “Text Document Clustering using Semantic Neighbors”. Journal of Software Engineering, Vol. 5, pp. 136-144, 2011.

- "Data clustering based on an efficient hybrid of K-harmonic means, PSO and GA". Springer: Transactions on Transactions on CCI IV, LNCS 6660, pp. 125–140, 2011.

- "Improving multiplication and reminder using implementation based on word and index". International Journal of the Physical Sciences, Vol. 5(8), pp. 1290-1295,  August 2010.

 

CONFERENCE PAPERS:

- “Document Clustering using Knowledge-based Link model”,  7th Iranian & 1th International knowledge management conference (KM 2015), Beheshti University, february 2015, Tehran, Iran.

- “A new method for Separation of Complex Networks”,  2th National Conference on Applied Research in
Computer Science and Information Technology,2015, March 2015, Tehran, Iran.

- “Effects of users similarity on social networks”,  2th National Conference on Applied Research in
Computer Science and Information Technology,2015, March 2015, Tehran, Iran.

-“Fuzzy Discrete Correlation for Document Clustering”. The 2011 CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP2011), Department of Computer Engineering, Sharif University of Technology, June 2011, Tehran, Iran. 

- "Grid resource selection optimization with guarantee quality of service by hybrid of genetic and Simulated Annealing algorithm". The World Congress on Engineering and Computer Science 2010 (WCECS2010), October  2010, San Francisco, USA.

- "Improving multiplication and reminder using implementation based on word and index". ACM conference: 1th conference of women in computing in India, August 2010, India.

- "Fuzzy documents clustering using fuzzy neighbors". 4th international conference on fuzzy information & engineering (ICFIE2010), Iran.

- "A Fuzzy System for Determine Similarity of Faces Using Symbols and Average Color spectrum Characteristics". 4th international conference on fuzzy information & engineering (ICFIE2010), Iran.

- "Fuzzy Queries Optimization in Distributed Database by Hybrid Fuzzy Genetic Algorithm". 4th international conference on fuzzy information & engineering (ICFIE2010), Iran.

- “Data clustering based on Hybrid of PSO and K-harmonic means”, 18th Iranian Conference on Electrical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 2010.

-  “Grid Resource Selection Optimization with Guarantee Quality of Service by Hybrid of Genetic and Simulated Annealing Algorithms”, 13th Iranian Students Conference on Electrical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2010.

-  “Presented A Fuzzy System To Determine Barberry Product Quality Based On Average Color Spectra By Image Processing”, 10th Iranian Conference on Fuzzy Systems, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 2010.

-  “Power transformers fault detection by hybrid of PSO and SVM algorithms”, International Power System Conference, Tehran, Iran, 2009.

 

 

کارگاه های شرکت کرده

1- "Failure Factors in KM Projects", 7th International knowledge management conference , Feb 2015, Tehran, Iran.

2- " An Operational Framework for Knowledge Prioritization", 7th International knowledge management conference , Feb 2015, Tehran, Iran.

3- "Cross Functional Integration of Knowledge", 7th International knowledge management conference , Feb 2015, Tehran, Iran.

4- لینوکس  (LPIC-۱)، دانشگاه صنعتی شریف

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است