دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
نوید صاحب جمع نیا
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : n.sahebjamnia@du.ac.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران بهشهر دانشگاه علم وفناوری دانشکده مهندسی شیمی و صنایع گروه مهندسی صنایع
آدرس محل کار (2) :
اطلاعات موجود نیست !
سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0