دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
علی رضا ذکریا زاده
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : a.r.zakariazadeh@gmail.com, zakaria@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندان، ساختمان آموزش
آدرس محل کار (2) :
مقالات

کتاب های منتشر شده

 [1] شهرام جدید، علیرضا ذکریازاده "شبکه‌های توزیع هوشمند"، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1391.(شابک: 4-240-454-964-978)

[2] هادی مدقق، علیرضا ذکریازاده، میثم رضائیان "فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی"، چاپ اول، انتشارات سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، تهران، 1394. (شابک: 0-17-6553-964-978)

مجلات نمایه شده (ISI):

[19] A. Zakariazadeh, S. Jadid, P. Siano “Integrated operation of electric vehicles and renewable generation in a smart distribution system,” Energy Conversion and Management, 89 (2015) 99-110.

[18] A. Ghahgharaee, A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Day-ahead resource scheduling of a renewable energy based virtual power plant,” Applied Energy, 169 (2016) 324-340.

[17] A. Ghahgharaee, A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Stochastic operational scheduling of distributed energy resources in a large scale virtual power plant,” international journal of electrical power & energy systems, 82 (2016) 608-620. 

[16] E. Shirazi, A. Zakariazadeh, S. Jadid “Optimal Joint Scheduling of Electrical and Thermal Appliances in a Smart Home Environment,” Energy Conversion and Management, Accepted 2015. 

[15] A. Zakariazadeh, S. Jadid, P. Siano “Economic-Environmental Energy and Reserve Scheduling of Smart Distribution System: A Multiobjective Mathematical Programming Approach,” Energy Conversion and Management, 78 (2014) 151-164.

[14] A. Zakariazadeh, S. Jadid, P. Siano “Smart Microgrid Energy and Reserve Scheduling with Demand Response Using Stochastic Optimization,” international journal of electrical power & energy systems, 63 (2014) 523-533. 

[13] A. Zakariazadeh, S. Jadid, P. Siano “Stochastic Operational Scheduling of Smart Distribution System Considering Wind Generation and Demand Response Programs,” international journal of electrical power & energy systems, 63 (2014) 218-225. 

[12] A. Zakariazadeh, S. Jadid, P. Siano “Stochastic multi-objective operational planning of smart distribution systems considering demand response programs,” Electric Power Systems Research, 111 (2014) 156-168.

[11] A. Zakariazadeh, S. Jadid, P. Siano “Multi-objective scheduling of electric vehicles in smart distribution system,” Energy Conversion and Management, 79 (2014) 43-53.

[10] A. Zakariazadeh, O. Homaee, S. Jadid, P. Siano “A New Approach for Real Time Voltage Control Using Demand Response in an Automated Distribution System,” Applied Energy, 114 (2014) 157-166. 

[9] A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Smart Microgrid Operational Planning Considering multiple Demand Response Programs,Journal of Renewable and Sustainable Energy, 6 (2014) 013134-1-18. 

[8] M. Honarmand, A. Zakariazadeh, S. Jadid “Integrated scheduling of renewable generation and electric vehicles parking lot in a smart microgrid,” Energy Conversion and Management, 86 (2014) 745-755. 

[7] O. Homaee, A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Real time voltage control using emergency demand response in distribution system by integrating advanced metering infrastructure,” Journal of Renewable and Sustainable Energy, 6 (2014) 033145. 

 [6] M. mazidi, A. Zakariazadeh, S. Jadid, P. Siano, “Integrated scheduling of renewable generation and demand response programs in a microgrid,” Energy Conversion and Management, 86 (2014) 1118-1127. 

[5] M. Honarmand, A. Zakariazadeh, S. Jadid “Self-scheduling of electric vehicles in an intelligent parking lot using stochastic optimization,” Journal of the Franklin Institute, 352(2015): 449–467. 

[4] P. Lamaina, D. Sarno, P. Siano, A. Zakariazadeh, R. Romano, “A model for Wind Turbines Placement within a Distribution Network Acquisition Market,” IEEE Transaction on Industrial Informatics, Vol. 11, No. 1, pp. 210-219, Feb. 2015. 

[3] S. H. Falsafi, A. Zakariazadeh, S. Jadid “The Role of Demand Response in Single and Multi-objective Wind-Thermal Generation Scheduling: A Stochastic Programming,Energy, 64 (2014) 853-867. (Elsevier; IF: 4.16)

[2] O. Homaee, A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Real-Time voltage Control algorithm with switched capacitors in smart distribution system in presence of renewable generations,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems; 54 (2014): 187-179. 

[1] M. Honarmand, A. Zakariazadeh, S. Jadid “Optimal Scheduling of Electric Vehicles in an Intelligent Parking Lot Considering Vehicle-to-Grid Concept and Battery Condition,” Energy, 65 (2014) 572-579. 

 

مجلات علمی-پژوهشی:

[4] A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Integrated Scheduling of Electric Vehicles and Demand Response Programs in a Smart Microgrid,Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, Vol. 10, No. 2, Jun 2014.

[3] S. Jadid, O. Homaee, A. Zakariazadeh, “Real-Time Voltage Control Approach in Smart Distribution Network with Renewable Distributed Generation,” Journal of Iranian Association of electrical and electronics engineers, Vol. 10, No. 2, 2013.

[2] A. Zakariazadeh, S. JadidSimultaneous Clearing of Wind-Thermal Generation and Reserve Market with Interruptible Load Participation,” International Review of Electrical Engineering, Vol. 4, No.6, Dec. 2009.

[1] L. Alinezhad, A. S. Yazdankhah, A. Zakariazadeh “Economic Evaluation of Security-Constrained Unit Commitment for System with High Penetration of Wind Power,” International Review of Electrical Engineering, Vol. 5, No.6, Dec. 2010.

 

مقالات کنفرانس­ها و همایش ها:

[1] A. Zakariazadeh, S. Jadid “Optimum Simultaneous Clearing of Energy and Spinning Reserve Markets With Stochastic Security”, 19th Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC 2009), Adelaide, Australia, 27-30 September 2009.

[2] A. Zakariazadeh, S. Jadid “Effects of Interruptible Load Participation in Reserve markets Using Stochastic and deterministic Security Analysis”, The 24th International Power System Conference (PSC2009), Tehran, Iran, 16-18 Nov. 2009.

[3] A. Zakariazadeh, S. Jadid, L. Alinezhad “Optimum Simultaneous Clearing of Energy and Spinning Reserve Markets With High Penetration Of Wind Power”, in Proc. Of IEEE Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC2010), Chengdu, China, 28-31 March 2010.

 [4] M. A. khorsand, H. Heydari, A. Zakariazadeh, “Interruptible Load Participation as Operating Reserve in Joint Energy and Spinning Reserve markets Using Stochastic Security Analysis”, in Proc. Of IEEE, Computer and Automation Engineering (ICCAE), Singapore, February 2010.

[5] میثم رضائیان، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید "امکان­سنجی و تحلیل هزینه به سود جهت پیاده­سازی سیستم اندازه­گیری هوشمند"، همایش شبکه­های الکتریکی هوشمند، دانشگاه صنعتی شریف، مهرماه 1389.

[6] نیلوفر نیستانی، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید "ممیزی و تعیین معیار مصرف انرژی ویژه در صنایع لبنی ایران و ارائه راهکار برای کاهش آن"، هفتمین همایش ملی انرژی، تهران، دی­ماه 1388.

[7] M. A. khorsand, A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Stochastic Wind-thermal Generation Scheduling Considering Emission Reduction: A Multiobjective Mathematical Programming Approachin Proc. Of IEEE Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC2011), Wuhan, China, 25-28 March 2011.

[8] علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید "برنامه­ریزی مشارکت واحدهای حرارتی با استفاده از تحليل­هاي امنيت قطعي و تصادفی"، سومین کنفرانس نیروگاه ها، محمود آباد، ایران، بهمن ماه 1389.

[9] علیرضا ذکریازاده، بهنام علیزاده، شهرام جدید " امکان سنجي و مطالعات اقتصادي بکارگيري ديزل ژنراتورها در ساعات اوج بار شبکه ايران"، دومین کنفرانس اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، اسفند ماه 1389.

[10] O. homaee, A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Online Voltage Control Approach in Smart Distribution System with Renewable Distributed Generation”, IEEE ICSG 2012, Tehran, Iran, 23—24 may, 2012.

[11] A. Zohoori, A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Self healing character of smart grid in presence of DFIG under asymmetrical faults by considering stator resistance and slip frequency” IEEE EPDC, pp. 1-6, 2012.

[12] محمد ارمکان، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید " برنامه‌ریزی بهینه اقتصادی-زیست‌محیطی یک ریزشبکه با استفاده از بهینه‌سازی چندهدفه "، هفدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، ایران، اردیبهشت ماه 1391.

[13] مسعود هنرمند، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید " بهره­گیری از پارکینگ هوشمند در شبکه­ی توزیع جهت شارژ کنترل شده­ی خودروهای الکتریکی هایبرید قابل اتصال به شبکه­ی برق "، هفدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، ایران، اردیبهشت ماه 1391.

[14] امید همایی، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید " مدل بهینه کنترل ولتاژ در شبکه توزیع هوشمند با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر "، هفدهمین کنفرانس کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، ایران، اردیبهشت ماه 1391.

[15] A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Two-Stage Microgird Scheduling Model with Considering Renewable Generations Uncertainty and Multiple Demand Response Programs” International Power System Conference, Tehran, Iran, Nov. 2012. (Presented)

[16] O. Homaee, A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Online Shunt Capacitors Switching Algorithm in Smart Distribution System” International Power System Conference, Tehran, Iran, Nov. 2012.

[17] S. H. Falsafi, A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Stochastic Programming of Wind-Thermal Generation with Demand Response in simultaneous energy and reserve markets” International Power System Conference, Tehran, Iran, Nov. 2012.

[18] محمد ارمکان، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید "برنامه ريزي ريزشبكه هاي يكپارچه در بازار برق با حضور منابع توليد پراكنده و بارهاي پاسخگو در شبكه توزيع هوشمند" بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، ایران، آبان‌ماه 1391.

[19] علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید "زمانبندي مشاركت واحدها با استفاده از بهينه‌سازي چندهدفه فازي: هزينه، امنيت و انتشار آلاينده‌ها"، بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، ایران، آبان‌ماه 1391.

[20] سیدامیرحسین بحرینی، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید. "برنامه‌ریزی توسعه منابع تولیدپراکنده با استفاده از برنامه‌ریزی چندهدفه محدودیت اپسیلون بهبود یافته" بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، ایران، آبان‌ماه 1391.

[21] علیرضا ذکریازاده، نادر سالک‌گیلانی، هادی مدقق " چارچوب و ساختار نقش هراه پياده سازي و بهره برداري شبكه هوشمند ايران بر اساس تجربيات طرح فهام" بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، ایران، آبان‌ماه 1391.

[22] مسعود هنرمند، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید "زمانبندی بهینه شارژ خودروهای الکتریکی در ایستگاه‌های شارژ هوشمند با بهره‌گیری از منابع تولید پراکنده" نهمین همایش بین‌المللی انرژی، تهران، اسفند 1391.

[23] محمد ارمکان، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید "برنامه‌ریزي بهینه تولید ریزشبکه‌هاي یکپارچه با حضور منابع انرژي پراکنده در محیط بازار برق" نهمین همایش بین‌المللی انرژی، تهران، اسفند 1391.

[24] مهدی امینیان، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید "مدلسازي خودروهاي الكتريكي در برنامه پخشبار شبكه توزيع هوشمند" کنفرانس شبکه‌های الکتریکی هوشمند، تهران، اردیبهشت 1391.

[25] A. Zakariazadeh, H. Modaghegh, S. Jadid, “Real Time Volt/Var Control Using Advance Metering Infrastructure System in FAHAM Project” CIRED 2013,Stockholm, 10-13 June 2013.

[26] A. Zakariazadeh, S. Jadid, “Energy and reserve scheduling of microgrid using multi-objective optimization” CIRED 2013, Stockholm, 10-13 June 2013.

[27] H. Modaghegh, A. Zakariazadeh, “Feasibility and Cost/Benefit Analysis of Implementing Electric Vehicle in Iran Smart Distribution System” ISGC&E 2013, Korea, 8-11 July 2013.

[28] Delfino, F. ; Barillari, L. ; Pampararo, F. ; Rossi, M. ; Zakariazadeh, A. ; Molfino, P. ; Podesta, A. ; Venturin, A. ; Robertelli, N. “Development and assessment of Decentralized Energy Management System in a smart Microgrid” IEEE  IISA 2014, Chania, Greece, July 2014, pp. 125-130.

[29] محمد ارمکان، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید " برنامه‌ریزی یکپارچه تولید ریزشبکه‌ها در محیط بازار برق با حضور منابع انرژی پراکنده و ذخیره‌سازهای انرژی"، نوزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، ایران، اردیبهشت ماه 1393.

[30] سجاد جلیل‌زاده، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید " کنترل هماهنگ منابع تولید پراکنده با تجهیزات کنترل ولتاژ به منظور صرفه‌جویی در انرژی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه"، کنفرانس شبکه‌های هوشمند 93، تهران، آذر ماه 1393.

[31] علیرضا ذکریازاده، نادر سالک‌گیلانی، هادی مدقق " تاثیر پیاده‌سازی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی در کاهش تلفات شبکه توزیع " کنفرانس شبکه‌های هوشمند 93، تهران، آذر ماه 1393.

[32] علی قهقرائی زمانی ، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید، احد کاظمی " بهرهبرداری از نیروگاه مجازی در حضور ذخیرهسازهای انرژی و برنامههای پاسخگویی بار به منظور مشارکت در بازار انرژی"، بیستمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، ایران، زاهدان، اردیبهشت ماه 1394.

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است