دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
نوید صاحب جمع نیا
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : n.sahebjamnia@du.ac.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران بهشهر دانشگاه علم وفناوری دانشکده مهندسی شیمی و صنایع گروه مهندسی صنایع
آدرس محل کار (2) :
مقالات

مقالات منتخب چاپ شده در مجلات ISI:

Data & Knowledge Engineering, 2008
 
 
 
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2009
 
Materials and Manufacturing Processes, 2010
 
Journal of Intelligent Manufacturing, 2010
 
Computers & Industrial Engineering, 2011
 
International Journal of Production Research, 2011
 
Computers in Industry, 2013
 
Knowledge-Based Systems, 2013
 
Applied Soft Computing, 2013
 
Safety Science, 2014
 
Transportation Research Part E: Logistics and …, 2015
 

 

سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0