دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
حمید محمدزاده
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552007
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی : 4851878413
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت : www.mazust.ac.ir
پست الکترونیک : hamidmohammadzadeh@gmail.com , hamidmohammadzadeh@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران- بهشهر- خیابان امام- بلوار دانشگاه- دانشگاه علم و فناوری مازندران- دانشکده علوم
آدرس محل کار (2) :
مقالات
سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0