دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0